HAL Allergy General Purchase Conditions

General Purchase Conditions

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel

dossiernummers 34049105 en 34049106

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN HAL ALLERGY BENELUX B.V.

Artikel 1           Toepasselijkheid

1.   Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2.   Alle offertes zijn voor de verkoper vrijblijvend, tenzij de offerte anders vermeldt.

3.   De overeenkomst komt tot stand, door bevestiging van de order nadat de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van de toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden. Bij telefonische of schriftelijke vervolgbestellingen zijn deze leveringsvoorwaarden geldend, ook zonder uitdrukkelijke toepasselijkverklaring.

 

 

Artikel 2           Wijzigingen
1.   Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

2.   Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3.   Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 16 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

 

Artikel 3           Kwaliteit en omschrijving
1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de - eventueel later gewijzigde - offerte omschreven.

2. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem zaken te leveren, die:

a. van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en van een deugdelijke uitvoering zijn;

b. in alle relevante opzichten gelijksoortig zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

 

Artikel 4           Verpakking en verzending
1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper draagt zorg voor transportverzekering, voor zover noodzakelijk of gebruikelijk.

2. De zaken zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

3. Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport verpakkingsmaterialen, ter beschikking heeft gesteld of door een derde -al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom -ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze materialen terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan verkoper vergoeding van de kosten van deze materialen is verschuldigd.

 

Artikel 5           Verpakking en verzending
1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij door de koper zijn afgenomen.

2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

Artikel 6           Eigendom en risico
1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op de koper overgaan bij aflevering.

2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de aflevering van zaken ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

4. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de aflevering uitstelt, zullen de zaken bij de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de zaken aan de koper zijn afgeleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

 

Artikel 7           Tijdstip van levering
1. De verkoper zal de zaken leveren op het tijdstip dat bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

 

Artikel 8           Doorverkoop
1. De koper is bij doorverkoop niet bevoegd de zaken te exporteren naar landen of gebieden waarvoor hij geen distributierechten heeft, dan wel aan een derde distributierechten zijn verleend.

2. De koper is verplicht bij doorverkoop op de koper de verplichting te leggen dat hij de zaken niet zal exporteren naar landen of gebieden waarvoor hij geen distributierechten heeft, dan wel aan een derde distributierechten zijn verleend en er voor zorg te dragen dat een dergelijk exportverbod aan alle volgende bedrijfsmatige kopers wordt opgelegd.

3. De koper is verplicht bij doorverkoop de verkoper tevoren te informeren omtrent zijn verkoopbevorderende maatregelen en zal zich strikt houden aan aanwijzingen dienaangaande van de verkoper.

4. De verkoper is bevoegd de koper een afleverings- en/of exportverbod op te leggen zolang koper niet aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.

 

Artikel 9           Aansprakelijkheid
1. De verkoper stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper uitsluitend aansprakelijk voor schade aan en door de zaken, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de koper of een afnemer van koper de zaken gebruikt in strijd met hun bestemming mede daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

2. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van gebrekkige zaken of tot vervanging van die zaken of van een onderdeel ervan.

 

Artikel 10          Betaling
1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de zaken, de kosten van de verpakking, het transport, en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen.

2. De koper is verplicht de koopprijs binnen veertien (14) dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

3.  Verkoper heeft het recht om COD te leveren en om kosten voor verwerking in rekening te brengen bij een order waarde onder EUR 25,00.

4. Indien de koper niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft betaald, is koper in verzuim en zijn alle vorderingen van koper direct en volledig opeisbaar. In dat geval is verkoper ook gerechtigd tot vergoeding voor wettelijke rente (van toepassing op handels overeenkomsten) verhoogd met twee (2) procent over het openstaande bedrag, tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

4. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 500,- (vijf honderd Euro).

5. In aanvulling hierop, indien koper niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen en niet voldoet aan een verzoek tot nakoming binnen een week, is verkoper gerechtigd om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst. In dit geval zal koper aansprakelijk zijn voor schade die de verkoper leidt, inclusief winstderving, transport kosten en kosten samenhangende met de bewijsvoering voor de tekortkoming.

5. De koper, die gebruik maakt van de mogelijkheid tot opslag als bedoeld in art. 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

 

Artikel 11          Wettelijke vereisten
1. De verkoper waarborgt dat de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle relevante opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

2. Het lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de zaken.

 

Artikel 12          Ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde in art. 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

Artikel 13          Schadevergoeding en controle bij doorverkoop
1. De koper die in strijd handelt met enige bepaling van art. 9 is jegens de verkoper aansprakelijk voor alle schade welke uit deze transacties voortvloeit.

2. De verkoper is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de koper, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in art. 9 bepaalde.

 

Artikel 14          Toepasselijk recht
1. Alle verkoopovereenkomsten tussen verkoper en koper worden beheerst door Nederlands recht.

 

Artikel 15          Jurisdictie
1. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze verkoopovereenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, worden bij uitsluiting beoordeeld door de bevoegde rechter. De Rechtbank te Amsterdam zal bevoegd zijn van alle vorderingen en geschillen kennis te nemen.