Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN HAL ALLERGY BENELUX B.V.

Artikel 1           Toepasselijkheid

1.   Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2.   Alle offertes zijn voor de verkoper vrijblijvend, tenzij de offerte anders vermeldt.

3.   De overeenkomst komt tot stand, door bevestiging van de order nadat de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van de toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden. Bij telefonische of schriftelijke vervolgbestellingen zijn deze leveringsvoorwaarden geldend, ook zonder uitdrukkelijke toepasselijkverklaring.

 

 

Artikel 2           Wijzigingen
1.   Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

2.   Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3.   Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 16 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

 

Artikel 3           Kwaliteit en omschrijving
1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de - eventueel later gewijzigde - offerte omschreven.

2. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem zaken te leveren, die:

a. van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en van een deugdelijke uitvoering zijn;

b. in alle relevante opzichten gelijksoortig zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

 

Artikel 4           Verpakking en verzending
1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper draagt zorg voor transportverzekering, voor zover noodzakelijk of gebruikelijk.

2. De zaken zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

3. Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport verpakkingsmaterialen, ter beschikking heeft gesteld of door een derde -al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom -ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze materialen terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan verkoper vergoeding van de kosten van deze materialen is verschuldigd.

 

Artikel 5           Verpakking en verzending
1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij door de koper zijn afgenomen.

2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

Artikel 6           Eigendom en risico
1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op de koper overgaan bij aflevering.

2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de aflevering van zaken ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

4. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de aflevering uitstelt, zullen de zaken bij de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de zaken aan de koper zijn afgeleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

 

Artikel 7           Tijdstip van levering
1. De verkoper zal de zaken leveren op het tijdstip dat bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

 

Artikel 8           Doorverkoop
1. De koper is bij doorverkoop niet bevoegd de zaken te exporteren naar landen of gebieden waarvoor hij geen distributierechten heeft, dan wel aan een derde distributierechten zijn verleend.

2. De koper is verplicht bij doorverkoop op de koper de verplichting te leggen dat hij de zaken niet zal exporteren naar landen of gebieden waarvoor hij geen distributierechten heeft, dan wel aan een derde distributierechten zijn verleend en er voor zorg te dragen dat een dergelijk exportverbod aan alle volgende bedrijfsmatige kopers wordt opgelegd.

3. De koper is verplicht bij doorverkoop de verkoper tevoren te informeren omtrent zijn verkoopbevorderende maatregelen en zal zich strikt houden aan aanwijzingen dienaangaande van de verkoper.

4. De verkoper is bevoegd de koper een afleverings- en/of exportverbod op te leggen zolang koper niet aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.

 

Artikel 9           Aansprakelijkheid
1. De verkoper stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper uitsluitend aansprakelijk voor schade aan en door de zaken, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de koper of een afnemer van koper de zaken gebruikt in strijd met hun bestemming mede daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

2. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van gebrekkige zaken of tot vervanging van die zaken of van een onderdeel ervan.

 

Artikel 10          Betaling
1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de zaken, de kosten van de verpakking, het transport, en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen.

2. De koper is verplicht de koopprijs binnen veertien (14) dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

3.  Verkoper heeft het recht om COD te leveren en om kosten voor verwerking in rekening te brengen bij een order waarde onder EUR 25,00.

4. Indien de koper niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft betaald, is koper in verzuim en zijn alle vorderingen van koper direct en volledig opeisbaar. In dat geval is verkoper ook gerechtigd tot vergoeding voor wettelijke rente (van toepassing op handels overeenkomsten) verhoogd met twee (2) procent over het openstaande bedrag, tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

4. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 500,- (vijf honderd Euro).

5. In aanvulling hierop, indien koper niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen en niet voldoet aan een verzoek tot nakoming binnen een week, is verkoper gerechtigd om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst. In dit geval zal koper aansprakelijk zijn voor schade die de verkoper leidt, inclusief winstderving, transport kosten en kosten samenhangende met de bewijsvoering voor de tekortkoming.

5. De koper, die gebruik maakt van de mogelijkheid tot opslag als bedoeld in art. 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

 

Artikel 11          Wettelijke vereisten
1. De verkoper waarborgt dat de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle relevante opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

2. Het lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de zaken.

 

Artikel 12          Ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde in art. 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

Artikel 13          Schadevergoeding en controle bij doorverkoop
1. De koper die in strijd handelt met enige bepaling van art. 9 is jegens de verkoper aansprakelijk voor alle schade welke uit deze transacties voortvloeit.

2. De verkoper is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de koper, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in art. 9 bepaalde.

 

Artikel 14          Toepasselijk recht
1. Alle verkoopovereenkomsten tussen verkoper en koper worden beheerst door Nederlands recht.

 

Artikel 15          Jurisdictie
1. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze verkoopovereenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, worden bij uitsluiting beoordeeld door de bevoegde rechter. De Rechtbank te Amsterdam zal bevoegd zijn van alle vorderingen en geschillen kennis te nemen.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN HAL ALLERGY B.V. EN HAL ALLERGY BENELUX B.V. (hierna ‘HAL Allergy’)

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, dossiernummers 34049105 en 34049106

1.    Toepasselijkheid

a. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.

b. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot levering van zaken en diensten door leverancier aan HAL Allergy, waarbij de algemene voorwaarden van leverancier uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

 

2.    Totstandkoming overeenkomst

a.    Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte van de wederpartij. Een offerte, al dan niet vrijblijvend gedaan, kan niet worden herroepen na schriftelijke aanvaarding door HAL Allergy. Een overeenkomst komt slechts dan tot stand, indien zij ondertekend is door een persoon die daartoe namens de betreffende partij bevoegd is.

 

3.    Wijzigingen in de overeenkomst

a.    Leverancier zal op verzoek van HAL Allergy alle door HAL Allergy aangegeven wijzigingen in de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken of diensten realiseren, mits deze wijzigingen redelijkerwijs uitvoerbaar zijn.

b.    Indien een wijziging naar het oordeel van leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, HAL Allergy hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van HAL Allergy onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.

 

4.    Overdracht van verplichtingen

a.    Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijk toestemming van HAL Allergy overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.

 

5.    Prijs en herziening

a.    De prijzen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van leverancier.

b.    De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de objectieve omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

c.    HAL Allergy is te allen tijde bevoegd om van leverancier een bankgarantie te verlangen tot zekerheid van schadevergoeding bij niet deugdelijke nakoming. Deze bankgarantie zal voor rekening van de leverancier gesteld worden door een van de grote Nederlandse banken.

 

6.    Facturering en betaling

a.    Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en na goedkeuring van de geleverde zaken.

b.    HAL Allergy is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming van de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan constateert.

c.    HAL Allergy heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen die leverancier is verschuldigd aan HAL Allergy, ongeacht de valuta waarin zij luiden en afdwingbaarheid van deze tegenvorderingen.

d.    Betaling door HAL Allergy houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

 

7.    Tijdstip van levering

a.    Het overeengekomen tijdstip van levering is van wezenlijke betekenis. Bij niet tijdige levering is leverancier zonder nader ingebrekestelling in verzuim.

b.    Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan HAL Allergy. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen.

c.    Eerdere aflevering dan overeengekomen kan slechts geschieden met voorafgaande schriftelijke toestemming van HAL Allergy. Eerdere aflevering leidt niet tot wijzigingen in het overeengekomen tijdstip van betaling.

 

8.    Levering

a.    De leverancier zal zorgen dat de levering:

-       in overeenstemming is met de omschrijving, eisen en omvang volgens de bestelling of koopovereenkomst;

-       geschikt is voor het opgegeven gebruiksdoel;

-       indien het zaken betreft, zonder gebrek is in ontwerp, constructie, fabricage, materialen en eventuele montage;

-       voldoet aan de wettelijke en andere overheidsbepalingen ten tijde van de levering.

b.    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats op het overeengekomen tijdstip volgens de geldende Incoterm DDP (Delivered Duty Paid), onverminderd artikel 13 van deze voorwaarden.

c.    HAL Allergy heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval op zijn kosten de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.

 

9.    Tekortkoming

a.    Bij een toerekenbare tekortkoming van leverancier is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

b.    HAL Allergy behoudt te allen tijde het recht op schadevergoeding en overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming.

c.    De wettelijke rente over bedragen die HAL Allergy heeft vooruitbetaald zal worden verrekend met te betalen facturen over de periode van het verzuim.

d.    In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van beide partijen voor een nader te bepalen aantal weken opgeschort.

e.    Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.

f.     Indien leverancier stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en HAL Allergy deze stelling aanvaardt, heeft HAL Allergy niettemin het recht de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen partijen geen schade bij elkaar in rekening brengen.

 

10.  Garantie

a.    Leverancier garandeert dat de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan, of de diensten, beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen.

b.    Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

c.    Indien HAL Allergy constateert dat het geleverde niet geheel of gedeeltelijk voldoet aan hetgeen leverancier conform de leden a en b van dit artikel heeft gegarandeerd is leverancier in verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.

 

11.  Intellectueel eigendomsrecht

a.    Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door HAL Allergy van de geleverde zaken. Hij vrijwaart HAL Allergy tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten.

b.    Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door HAL Allergy te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van HAL Allergy.

 

12.  Aansprakelijkheid

a.    Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst

b.    Leverancier vrijwaart HAL Allergy tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

c.    HAL Allergy heeft het recht van leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van de risico's. Leverancier heeft op het eerste verzoek van HAL Allergy de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

 

13.  Risico- en eigendomsovergang

a.    De eigendom van de zaken gaat over op HAL Allergy nadat deze zijn geleverd en zonodig gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd.

b.    In geval HAL Allergy aan leverancier materialen, zoals grondstoffen of hulpstoffen, ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van HAL Allergy. Leverancier zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Leverancier zal deze merken als eigendom van HAL Allergy.

c.    Indien een derde ter zake van die zaken enig recht pretendeert en/of daarop beslag doet leggen, zal de leverancier hem op de eigendom van HAL Allergy wijzen en HAL Allergy terstond van die pretentie en/of beslaglegging in kennis stellen. HAL Allergy is te allen tijde gerechtigd de zaken, die aan hem toebehoren, zelf te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De leverancier verleent HAL Allergy reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de leverancier in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

d.    Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen of hulpstoffen, van HAL Allergy zijn verwerkt in zaken van leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan HAL Allergy toebehoort.

e.    Het risico van de zaken gaat over op HAL Allergy op het moment dat de levering heeft plaatsgevonden.

 

14. Geheimhouding

a.    Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijk toestemming van HAL Allergy.

b.    De leverancier is gehouden deze verplichtingen op te leggen aan alle ondergeschikten en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijkerwijs daarvan kennis krijgen en staat ervoor in dat die ondergeschikten en derden die verplichtingen nakomen.

 

15. Verpakking

a.    HAL Allergy heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van leverancier aan deze te retourneren.

b.    Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van leverancier. Indien op verzoek van leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van leverancier.

c.    De leverancier dient de verpakking voortdurend aan de laatste milieueisen te laten aanpassen.

d.    De goederen dienen, zonder meerprijs, met een minimum aan materiaal, zodanig te zijn verpakt dat deze de bestemming in goede staat kunnen bereiken.

 

16. Ontbinding

a.    In geval van enige tekortkoming door leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in geval van zijn faillissement, surséance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van leverancier, is hij van rechtswege in verzuim.

b.    In bovengenoemd geval heeft HAL Allergy, onverminderd de aan HAL Allergy overigens op grond van de overeenkomst en de wet toekomende rechten, het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

c.    Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaarderexploot aan leverancier.

 

17. Geschillen

a.    Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

b.    Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

c.    Op de overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.